http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

Subskrypcja
Newsletter

Klikając subskrubuj oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera od Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
 • udzieloną zgodę wyraziłaś/eś dobrowolnie.

Jednocześnie oświadczasz, że zostałaś/eś poinformowana/y, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Pan Zbigniew Kręcisz tel.: 42 663 33 06, e-mail: zbigniew.krecisz@lodzkie.pl, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest Pani Renata Milińska tel.: 42 233 77 33, e-mail: ido@cop.lodzkie.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • Odbiorcami danych osobowych są instytucje i podmioty kontrolujące Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dane wykorzystywane są do badań ilościowych i analiz statystycznych,
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów przepisów prawa wskazanych w pkt. 3, tj. na dzień składania oświadczenia jest to rok 2033,
 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z uwzględnieniem przepisów wskazanych w pkt. 3, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przekazywania użytkownikom informacji w formie newslettera Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
 • Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie.